samarbejde-om-sikkerhed-banner
Samarbejde om Sikkerhed

Samarbejde om Sikkerhed er en socialfaglig metode, som primært anvendes på området for udsatte børn, unge, voksne og familier. Metoden inddrager børn, forældre og netværk i en styrkende og forandrende proces, hvor alle samarbejder om at skabe sikkerhed i familien og udvikle gode rammer for trivsel og udvikling.

Samarbejde om sikkerhed har vist sig særlig anvendelig, som behandlende indsats, i familier med store konflikter, vold, overgreb, misbrug eller groft omsorgssvigt. I de fleste tilfælde er det muligt at få forældre og netværk til at samarbejde om sikkerhedså problemerne løses og barnet/børnene kan forblive i hjemmet eller hjemgives efter et kort ophold udenfor hjemmet.

Metoden bygger på en korttidsterapeutisk tilgang og et af elementerne i metoden er løsningsfokuserede, terapeutiske og coachene samtaler. Jeg anvender derfor også individuelle behandlende samtaler med henblik på at skabe forandringer med udgangspunkt i individuelle behov hos både børn og voksne. Disse samtaler har vist sig hjælpsomme for en række af børn, unge og voksne, som har befundet sig i en udsat position, i en krise, eller blot ønsket at skabe forandring i deres livssituation.

Sikkerhed opnås gennem de løsningsfokuserede principper og ved systematisk fokus på balancerede risikovurderinger af børnenes omsorgssituation.

At arbejde løsningsfokuseret har blandt andet to betydningsfulde effekter som er vigtige at nævne her:

1) at man finder bæredygtige løsningerne baseret på forældrenes egne kompetencer og iboende ressourcer som de med tiden både kan videreudvikle og fastholde

2) at forældrene føler sig set, hørt, respekteret og anerkendt, så de kan vokse gennem det konstruktive samspil, som oftest bliver nemmere at opbygge mellem familie og forvaltning.

Vi betragter familierne som eksperter på deres eget liv, mens vi som professionelle fortsat bruger al vores ekspertise og erfaring til at lave risikovurderingerne og skabe sikkerhed og forandring.

Resultatet med at skabe forandring afhænger af, hvor gode vi som professionelle er til at opbygge  konstruktive og bæredygtige arbejdsrelationer til familien og netværket. Arbejdet med de løsningsfokusrede metoder på børneområdet involverer i videst muligt omfang familiernes private og professionelle netværk for at skabe de bedst tænkelige løsninger og til at skabe sikkerhed for børnene og de unge. Det involverer endvidere brugen af flere metoder til at få barnets stemme centralt ind i processen. Af metoder kan blandt andet nævnes “De tre huse”, “Ord og billeder”, “Sikkerhedshuset” og flere andre.

Arbejdet med sikkerhedsplaner stammer fra både Australien og England og er udviklet til, at myndighederne i samarbejde med familie og netværk udvikler en 24/7 plan for børnenes sikkerhed ved fortsat ophold i hjemmet, som et alternativ til anbringelse. Planen udvikles gennem en intensiv indsats og særlige redskaber udviklet specielt til sikkerhedsarbejdet. Da det er en kompliceret og meget indgribende proces, med stort ansvar på både forvaltningens, familiens og netværks skuldre anbefales det kun at gå i gang med dette arbejde, hvis man er klædt på til det gennem både uddannelse og supervision i sikkerhedsplanlægning. Samtidigt skal organisationen være gearet til det og ledelsen dybt involveret.

Sikkerhedskonsulenterne, som jeg er en del af har i 2017 og 2018 samarbejdet med Forsvarets veterancenter om at afprøve Samarbejde om sikkerhed i arbejdet med veteraner med efterreaktioner, som eksempelvis PTSD. Resultaterne fra pilotprojektet har været så gode at metoden skal udbredes yderligere i forsvaret.

Jeg tilbyder

  • Deltagelse i opbygning af sikkerhedsplan og løbende familiebehandling gennem en længere periode
  • Træningsforløb og metodeværksted for opbygning af teams på f.eks. 4 medarbejdere, der kan arbejde med Samarbejde om sikkerhed i sager med høj risiko. Et årigt uddannelsesforløb